|23.03.2020

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ i Celon Pharma S.A. for the development of COVID-19 therapy

(English below) Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ i Celon Pharma S.A. rozpoczęły wspólny program badawczy obejmujący prace nad:

(1) określeniem potencjału terapeutycznego znanych leków i substancji czynnych (oraz ich kombinacji) dla zbadania ich wpływu na wirus SARS-CoV-2,

(2) opracowaniem molekuł specyficznie targetujących w elementy wirusa SARS-CoV-2, co w dłuższej perspektywie pozwoliłoby na opracowanie innowacyjnego leku posiadającego potencjał terapeutyczny przeciw chorobom wywoływanym przez wirusy,

(3) przeprowadzenie rozwoju przedklinicznego i klinicznego wybranych kandydatów na terapie oraz zabezpieczenie ich dostępności na potrzeby pacjentów w Polsce.

Do programu badawczego ŁUKASIEWICZ wniesie potencjał naukowy i doświadczenie w inżynierii genetycznej, nowych systemów ekspresji genów, diagnostyki genomu, przeciwciał monoklonalnych i wytwarzania wysokooczyszczonych związków o działaniu biologicznym i o strukturze białkowej, a także chemii związków działających leczniczo.
Celon Pharma S.A. wniesie do projektu kompetencje w wytwarzaniu leków w tym leków antywirusowych, doświadczenie w opracowywaniu i rozwoju innowacyjnych leków oraz gotowość do podjęcia testów in vitro, in vivo.

ŁUKASIEWICZ and Celon Pharma initiate a strategic program for the development of COVID-19 therapy

ŁUKASIEWICZ Research Network and Celon Pharma S.A. have started a joint research program including work on:

(1) determining the therapeutic potential of known drugs and active substances (and their combinations) to examine their effect on the SARS-CoV-2 virus,

(2) the development of molecules specifically targeting SARS-CoV-2 virus elements, which in the long perspective would allow the development of an innovative drug with therapeutic potential against diseases caused by viruses,

(3) conducting preclinical and clinical development of selected candidates for therapy and securing their availability for the needs of patients in Poland.

The ŁUKASIEWICZ research program will bring scientific potential and experience in genetic engineering, new gene expression systems, genome diagnostics, monoclonal antibodies and the production of highly purified compounds with biological activity and protein structure, as well as chemistry of therapeutic compounds.
Celon Pharma S.A. will bring competence to the project in the manufacture of medicines, including antiviral drugs, experience in the development of innovative drugs.

Twoja wiedza, nasza technologia