HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o. dokładają wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z ich usług.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

 1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

1) HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o., my, nasze – HAAS Róża Tomikowska i z siedzibą w Poznaniu Bratkowa 9/11 i , HAAS sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu  ul. Daleka 13;

4) Facebook – rozumie się przez to spółkę prowadzącą portal społecznościowy Facebook z siedzibą pod adresem: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland;

5) Użytkownicy – podmioty, które spełniają warunki Regulaminu i dokonały akceptacji Regulaminu. Użytkownikami są Organizatorzy oraz Kupujący Bilet na wydarzenia płatne;

6) Organizatorzy – Użytkownicy, którzy zaakceptowali Regulamin korzystania z HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o., przez Organizatorów organizujący wydarzenie, mogący sprzedawać bilety;

7) Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących historii zamówień oraz zakupionych biletów;

9) Regulamin – Regulamin korzystania z usług;

11) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

12) Ustawienia Prywatności – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności;

13) Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o.,  w ramach Sewisu, które nie wymagają założenia Konta;

14) Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.


 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Dane osobowe przetwarzane są przez HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o.,, którzy są administratorami danych Użytkowników, w zakresie danych podanych podczas Rejestracji.

Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o.,  na zasadzie określonej w art. 28 RODO. W takim zakresie HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o.,  działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 1. a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub na haas@haas.com.pl
 2. b) z naszym Inspektorem Ochrony Danych: drogą mailową na adres haas@haas.com.pl.
 3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa, założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o., to znaczy imię i nazwisko, adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Jeżeli rejestrujesz się do serwisów i stron HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o.za pośrednictwem wypełnianego i przesyłanego formularza w .doc lub .pdf, zbieramy również Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dane, które Użytkownik podaje w procesie rejestracji, HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o. wykorzystuje do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o.oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach działań HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o., także w celach prowadzenia księgowości.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi niewymagające założenia Konta

Rodzaje usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak rejestracja i/lub zakup biletu na wydarzenie

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) w celu wykonania usługi tj zapisu na wydarzenie, potwierdzenie płatności bądź rejestracji oraz wysłanie biletu na podany adres e-mail

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi i funkcjonalności wymagające założenia Konta

Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta, takich jak: organizacja i publikacja wydarzenia na HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o., historia dokonanych zamówień, dostęp do zakupionych biletów, zapisane przyszłe wydarzenia, rekomendowane wydarzenia (wyświetlane w określonych sekcjach rekomendowanych wydarzeń na stronie HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o. lub w formie powiadomień w aplikacji mobilnej) wysyłanie rekomendowanych ofert proponowanych wydarzeń na adres e-mail wymaga wyrażenia odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o., to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie wydarzeń, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Organizowanie wydarzeń przez HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym na wydarzenie przez nas organizowane, to znaczy imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, jeśli zdecydujesz się go podać.

Dane, które Użytkownik podaje w procesie rejestracji na wydarzenie organizowane przez HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o. wykorzystuje do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach organizacji wydarzenia, także w celach prowadzenia księgowości.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI, GDY REJESTRUJESZ SIĘ NA WYDARZENIE?

W przypadku, gdy rejestrujesz się na wydarzenie publikowane w serwisach i na stronach HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o., przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie Organizatora, który opublikował dane wydarzenie. Pośredniczymy w wymianie danych osobowych pomiędzy Tobą a Organizatorem i nie jesteśmy administratorem tych danych, w tym przypadku są one nam powierzane jedynie w celu wykonania zapisów umowy – Regulaminu oraz Umowy powierzenia przetwarzania zawartej między nami a Organizatorem. Jeśli jesteśmy organizatorem – wykonujemy prawa Organizatora do przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z deklarowanymi zgodami i przepisami prawnymi.

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o.. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty przetwarzające. 
Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisach i na stronach HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o., do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta (np. Wypełnienie Profilu nowego Wydarzenia).

Administratorzy.
Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.

Lokalizacja.
Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisach i na stronach HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o. dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zakupów, historia i rozliczenia finansowe zorganizowanych wydarzeń oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Regulaminie zakładka Cookies.

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na haas@haas.com.pl. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Mój Profil → Ustawienia Prywatności po zalogowaniu.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do serwisów i stron HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o., jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych przez HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o.. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. rekomendowane Wydarzenia).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z Rekomendowanych Wydarzeń, marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów (organizatorów), prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności oraz ułatwieniem korzystania, a także badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych wydarzeń w formie wiadomości e-mail oraz powiadomień aplikacji mobilnej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Tym samym zrezygnujesz z korzystania z serwisów i stron HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o.jako Użytkownik.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisów i stron HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o. i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, historię zakupów, historię zorganizowanych wydarzeń , które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze odpowiedniego czasu (nie mniej niż 24 godziny) na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o. używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach HAAS Róża Tomikowska i HAAS sp. Z o.o., a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.